Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

Στο παρόν menu παρουσιάζονται σε μορφή φύλλων excel, αφ’ ενός το «δέντρο ταξινόμησης» (Tax. tree) του Φύλου των Μαλακίων, αφ’ ετέρου τα στατιστικά δεδομένα της συλλογής των κοχυλιών. Η πρόσβαση σε αυτά γίνεται κάνοντας αριστερό κλίκ στα αντίστοιχα πεδία & προϋποθέτει χρήση προγράμματος τύπου excel.

Η ταξινόμηση του Phylum MOLLUSCA δίνεται σε δύο τμήματα, Part 1 & 2. Το πρώτο είναι γενικό και περιλαμβάνει με τα λατινικά τους ονόματα τις αρχικές μεγάλες υποδιαιρέσεις (κατά σειρά classis, subclassis, infraclassis / subterclassis, superordo & ordo), σύμφωνα με τον ERMS (βλέπε σχετικά στο αρχικό menu). Aπό τις 9 υπάρχουσες κλάσεις, ελληνικού ενδιαφέροντος είναι οι 5, όπως αναφέρθηκε στα εισαγωγικά κείμενα, και αυτές, όπως και οι υποδιαιρέσεις τους, δίνονται με έντονα γράμματα (bold). Επίσης σε bold γραφή δίνονται οι υποδιαιρέσεις των κλάσεων οι οποίες ενδιαφέρουν την συλλογή κοχυλιών, καθώς έχουν εξαιρεθεί π.χ. τα, στερούμενα κελύφους, γυμνοβράγχια (nudibranchia) ή οι, ανύπαρκτοι στις ελληνικές θάλασσες, ναυτίλοι (nautiloidea). Σημειώνεται ότι έχει ενδεικτικά περιληφθεί ένα κοινό γυμνοβράγχιο, ως αντιπροσωπευτικό είδος της ordo Nudibranchia (εντός παρενθέσεων και μη υπολογιζόμενο στα στατιστικά στοιχεία). Αντιθέτως έχουν συμβατικά περιληφθεί, μαζί με τα λοιπά κεφαλόποδα (π.χ. τις σουπιές, με το εσωτερικευμένο, στη μορφή του «κόκκαλου» σήμερα, αλλά κάποτε εξωτερικό κοχύλι), και τα στερούμενα παντελώς οστράκου, κοινά & λοιπά, χταπόδια.

Στο δεύτερο μέρος του Tax. tree, δίνονται σε σχεδόν πλήρη ανάλυση, οι λοιπές υποδιαιρέσεις του φύλου των μαλακίων που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο και ενδιαφέρουν την συλλογή, και συγκεκριμμένα, κατά σειρά οι υπο-τάξεις, οι υπερ-οικογένειες, οι οικογένειες, οι υπο-οικογένειες, τα γένη, τα υπο-γένη, τα είδη, τα υπο-είδη, καθώς και οι κυριώτερες & σημειούμενες στη διεθνή βιβλιογραφία ως ελληνικού ενδιαφέροντος μορφές των ειδών – με αντίστοιχες λατινικές ονομασίες τις subordo, superfamilia, familia, subfamilia, genus, subgenus, species, subspecies & forma ή (f). Η ανάλυση σταματά και δεν επεκτείνεται σε επίπεδα πέραν της ποικιλίας (variety). Με bold χαρακτήρες, συνοδευόμενους από τους οικείους διεθνείς κωδικούς (Aphia ID) - τόσο για τις οικογένειες, όσο και για τα είδη - καθώς και από τους σύνθετους κωδικούς, που συνοδεύουν τα δείγματα και τις φωτογραφίες τους (βλ. στην τελευταία δεξιά στήλη “photo”), σημειώνονται όσα περιέχονται στην παρούσα συλλογή, αλλά και στο site. Η σειρά, με την οποία παρουσιάζονται εδώ τα ελληνικού ενδιαφέροντος περιεχόμενα του Tax. tree, είναι προσωπική μου επιλογή (αλφαβητική μόνον από το επίπεδο των οικογενειών και κάτω), διαφέρουσα σε ελάχιστα μόνο σημεία από τις αντίστοιχες ταξινομήσεις άλλων συλλογών. Σημειώνεται επίσης ότι τα περιεχόμενα της παρούσας ταξινόμησης είναι σε διαδικασία συνεχούς αναθεώρησης, ακολουθώντας πάντοτε τις επιλογές των ERMS & WoRMS (και, όσον αφορά στις formae, τις προσωπικές μου έρευνες και διασταυρώσεις με τη διεθνή βιβλιογραφία), έτσι ώστε να παρουσιάζονται κατά το δυνατόν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα αυτόν. Καταχωρήσεις εντός αγκυλών (μη υπολογιζόμενες στα στατιστικά στοιχεία) αναφέρονται σε μη βεβαιωμένα στον ελληνικό χώρο είδη και τα αντίστοιχα γένη και οικογένειες.

Οι εγγραφές της προηγούμενης ταξινόμησης (T.T. = Tax. tree - part 2) δίνονται αριθμητικά στο τρίτο μέρος, αυτό των στατιστικών στοιχείων, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ποσοστιαία, σε σχέση με τα περιεχόμενα της συλλογής (G.S. = GreekSeashells).

Αρχείο taxonomy.xls (Αρχείο Excel, μέγεθος 232kb)

 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 14 06 2022